top of page
Electric Car Charger

3 - Forbairt Inbhuanaithe na Timpeallachta Tuaithe
& Maolú & Oiriúnú Athrú Aeráide

Cé go n-aithnítear gur saincheist leathan í an fhorbairt inbhuanaithe, maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin agus sa chomhthéacs seo a mheasfar le haghaidh gach idirghabháil LEADER, sainaithnítear roinnt réimsí sonracha faoin téama seo.


Féachann an téama seo le hacmhainneacht ghníomhaíochtaí comhshaoil a uasmhéadú chun cur le forbairt inbhuanaithe na bpobal tuaithe. Díríonn sé ar úsáid a bhaint as an tírdhreach laistigh de cheantar áitiúil, a ghnéithe agus a acmhainní nádúrtha, agus ag an am céanna feasacht comhshaoil níos fearr a chruthú agus cosaint comhshaoil a fheabhsú.


Ní mór do LAGs agus tionscnóirí tionscadail gach Reachtaíocht náisiúnta agus AE a chomhlíonadh, chomh maith le haon srianta nó oibleagáidí a fhorchuireann Ranna Rialtais nó an tÚdarás Áitiúil ábhartha, a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ar an tionscadal molta. Caithfidh na ceadanna agus na ceadúnais riachtanacha a bheith i bhfeidhm ag gach tionscadal sula gcuirtear tús le haon obair. Ní mór do thionscadail a mhaoinítear faoi aon fho-théama cloí leis na ceanglais ábhartha Comhshaoil agus Oidhreachta.

Tá 3 fho-théama bainteach leis an bpríomhthéama LEADER seo.

 

Is féidir leat forbhreathnú ar gach ceann díobh a fheiceáil thíos.

Gníomhaíochtaí Incháilithe

Sustainable Development of the Rural Environment

Sustainable Development of the Rural Environment

Street Flood

Climate Change Capacity Building

Zero Waste Store

Climate Change Mitigation & Adaptation

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page