top of page

Baill an Bhoird

Tagann ballraíocht Bhord Forbartha Áitiúil Lú ó cheithre earnáil .i. Údarás Áitiúil, Gníomhaireachtaí Stáit; Comhpháirtithe Pobail agus Deonacha, agus Sóisialta, lena n-áirítear ball ó Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Lú (PPN). Tá an Bord freagrach as déanamh polasaí agus as maoirsiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an chláir oibre bhliantúil. Tá siad freagrach freisin as rialachas éifeachtach na cuideachta, lena n-áirítear cúrsaí airgeadais agus dlíthiúla.

Frank O'Brien (Cathaoirleach)

Ionadaí Pobail Lú Thuaidh

John Roche

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

Fionnán McCoy

Pobal Bhaile Átha Fhirdhia

Benny Devlin

Pobal (Óige)

Hugh Rooney

Teagasc

Louise Mahony

Pobal Dhroichead Átha

Emma Coffey (Leaschathaoirleach)

Pobal Dhroichead Átha

David Larkin

míchumas Lú

Harry McCarthy

Pobal Tuaisceart Lú

Eileen Lynch

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Caroline Flanagan

Pobal Dhún Dealgan (PPN)

Colette Moss

Comhairle Contae Lú

bottom of page