top of page
Wind Mills

Forbairt Inbhuanaithe na Timpeallachta Tuaithe

Forbairt Inbhuanaithe & Gníomhú ar son na hAeráide

Cé go n-aithnítear gur saincheist leathan í an fhorbairt inbhuanaithe, maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin agus sa chomhthéacs seo a mheasfar le haghaidh gach idirghabháil LEADER, sainaithnítear roinnt réimsí sonracha faoin téama seo.


Féachann an téama seo le hacmhainneacht ghníomhaíochtaí comhshaoil a uasmhéadú chun cur le forbairt inbhuanaithe na bpobal tuaithe. Díríonn sé ar úsáid a bhaint as an tírdhreach laistigh de cheantar áitiúil, a ghnéithe agus a acmhainní nádúrtha, agus ag an am céanna feasacht comhshaoil níos fearr a chruthú agus cosaint comhshaoil a fheabhsú.


Ní mór do LAGs agus tionscnóirí tionscadail cloí le gach Reachtaíocht náisiúnta agus AE, chomh maith le haon reachtaíocht
srianta nó oibleagáidí arna bhforchur ag Ranna Rialtais nó ag an Údarás Áitiúil ábhartha, a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ar an tionscadal beartaithe. Caithfidh na ceadanna agus na ceadúnais riachtanacha a bheith i bhfeidhm ag gach tionscadal sula gcuirtear tús le haon obair. Ní mór do thionscadail a mhaoinítear faoi aon fho-théama cloí leis na ceanglais ábhartha Comhshaoil agus Oidhreachta.

.

Bí linn chun todhchaí inbhuanaithe agus athléimneach a mhúnlú do thimpeallachtaí tuaithe!

Araidí Athchúrsála
Athchúrsáil Dramhaíl
Clós Súgartha

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER

Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page