top of page
Ó 1995, tá raon clár seachadta ag CLG um Fhorbairt Áitiúil Lú i gContae Lú chun tacú le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch agus cuimsiú do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do phobail.

Fáilte go
Forbairt Áitiúil Lú CLG

Ag Tacú le Pobail, Teaghlaigh, Fiontraíocht agus an Timpeallacht

Ag Forbairt Áitiúil Lú déanaimid ár ndícheall forbairt agus athrú sóisialta a chumhachtú agus a éascú, trí shraith tacaíochtaí comhtháite a sheachadadh a thugann aghaidh ar chúiseanna agus iarmhairtí an mhíbhuntáiste shóisialta agus eacnamaíoch agus na bochtaineachta.

Mar sholáthraí iontaofa seirbhíse poiblí, cuirimid daoine aonair agus pobail i gcroílár ár seachadta. Cinnteoimid go múnlaíonn a dtuairimí dearadh, forbairt agus luacháil ár seirbhísí. Agus éiteas áitiúil i ngach áit á rialú againn, tógaimid comhpháirtíochtaí agus líonraí áitiúla chun a chinntiú go léiríonn ár seirbhísí riachtanais agus tosaíochtaí na bpobal ar a bhfreastalaímid.

Is Comhlacht Forbartha Áitiúil í Forbairt Áitiúil Lú atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann agus atá freagrach as raon clár a sheachadadh a bhfuil sé mar aidhm acu tacú le spriocghrúpaí ar leith d’fhonn difríocht dhearfach a dhéanamh ina saolta. Bunaíodh an comhlacht i mí Eanáir 2009 mar chuid den phróiseas athstruchtúraithe ar an earnáil forbartha áitiúil go náisiúnta. Bhí an próiseas, ar a dtugtar comhtháthú, dírithe ar ghníomhaíochtaí cuideachtaí Comhpháirtíochta Ceantair agus LEADER a chumasc faoi Chuideachta Forbartha Áitiúil amháin ag leibhéal an chontae. Is é an príomhchuspóir atá againn ná tacaíocht a thabhairt do phobail uirbeacha agus tuaithe araon, cuimsiú sóisialta a chur chun cinn, tacú le forbairt fiontraíochta agus cruthú fostaíochta, rochtain ar oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil a éascú agus cabhrú le grúpaí pobail riachtanais a aithint agus réitigh áitiúla a fhorbairt. Is iad na príomhchláir atá á seachadadh againn ná an Clár Cuimsiú Sóisialta, Pobail & Gníomhachtaithe (SICAP) agus an Clár Forbartha Tuaithe (LEADER), an tSeirbhís Fostaíochta Ceantair Áitiúil agus an Clár ABC Lú. Tá ról tábhachtach ag na cláir seo maidir le freagairtí nuálaíocha a fhorbairt ar fhadhbanna áitiúla, agus i dtógáil cumais áitiúla chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais áitiúla agus chun acmhainní agus seirbhísí áitiúla a fhorbairt. Is iad príomhchuspóirí Fhorbairt Áitiúil Lú: (a) forbairt shóisialta (b) forbairt fiontair chun athghiniúint na tuaithe a éascú_11100000-0000-0000-0000-00000000111_ (c) forbairt pobail, atá ceaptha chun leas na bpobal áitiúil agus chun leas na bpobal sin a chur chun cinn nó chun déileáil le cúiseanna agus iarmhairtí an mhíbhuntáiste shóisialta agus eacnamaíoch nó na bochtaineachta._22200000-0000-0000-0000-00000000022_ Cuimsíonn ár gcuid oibre oiliúint, fostaíocht, tacaíocht fiontraíochta agus fiontair shóisialta, forbairt pobail, cláir luathbhlianta, tacaíocht teaghlaigh, cláir tuaithe agus sláinte agus folláine. Seachadann breis is 90 ball foirne iad seo, thar sé ionad ar fud Chontae Lú agus thar thrí shuíomh i gContae na Mí. Tá ár gcuid oibre ar fad á rialú ag ár mBord Stiúrthóirí deonach ar a bhfuil ionadaithe ón earnáil stáit, ón earnáil phobail agus dheonach, ó chomhpháirtithe sóisialta agus ó ghníomhaireachtaí reachtúla._22200000-0000-0000-0000-00000000222_

cuimsiú

Is mór againn a bheith mar chomhlacht forbartha áitiúil pobalbhunaithe neamhbhrabúsach agus úsáidimid cur chuige forbartha pobail chun tacú leis na pobail agus na daoine aonair is mó atá faoi mhíbhuntáiste.

comhoibriú

Is mór againn ár gcaidreamh agus ár n-obair i gcomhar lenár gcomhpháirtithe agus leis an bpobal i gcoitinne

barr feabhais

Tá freastal ar an bpobal i gcroílár ár gcuid oibre, agus táimid tiomanta do sheirbhísí a fhoghlaim agus a sholáthar ar na caighdeáin is airde.

rannpháirtíocht

Táimid tiomanta do dhaoine aonair agus do phobail atá thíos le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a bheith páirteach i gcinnteoireacht, i bpróisis phleanála agus i ngníomhartha laistigh d’Fhorbairt Áitiúil Lú.

Ár bhFoireann

Tá os cionn 90 ball foirne ag Forbairt Áitiúil Lú faoi láthair, thar sé ionad ar fud Chontae Lú agus thar trí shuíomh i gContae na Mí.

Lógó Spriocanna Inbhuanaithe
bottom of page