top of page
Grianghraf grúpa

Sprioc 1 Cur le Pobail Níos Inbhuanaithe, Cuimsitheach agus Cumhachtaithe a Thógáil

Grúpaí daoine aonair, grúpaí pobail áitiúla, líonraí agus fiontair shóisialta a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais chomhphobail.

Lógó Sicap
Lógó LCDC

Tá sé mar aidhm ag Sprioc 1 de SICAP pobail a chumasú chun a gcuid riachtanas féin a aithint agus freagairt dóibh. Baineann sé le prionsabail na rannpháirtíochta, an chumhachtaithe, na forbartha acmhainne, agus na comhghníomhaíochta, agus tá cur chuige forbartha pobail mar bhonn agus mar thaca aige. Tá beartas reatha mar bhonn agus thaca ag Sprioc 1, a leagann béim ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht chuimsitheach pobail, a chumasú do phobail aghaidh a thabhairt ar eisiamh sóisialta, agus fiontair shóisialta mar phríomhfheithicil d’fhorbairt pobail agus ag soláthar deiseanna fostaíochta do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste.

Déantar é seo trí thacaíochtaí díreacha a sholáthar do phobail áitiúla agus trí fhorbairt a dhéanamh ar chumas na nGrúpaí Pobail Áitiúla, a dhéanann ionadaíocht thar ceann nó a oibríonn laistigh de phobail agus spriocghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Déantar é seo lena chinntiú gur féidir leo teagmháil níos fearr a dhéanamh le páirtithe leasmhara eile, feabhas gníomhach a chur ar shaol na ndaoine ina bpobail, agus aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna eisiamh sóisialta a théann i bhfeidhm orthu.

Gníomhaíochtaí agus Tacaíochtaí Fiontraíochta Sóisialta

Tugann Forbairt Áitiúil Lú tacaíocht d’fhiontair shóisialta a n-acmhainn a mhéadú agus cabhrú leo nascadh le spriocghrúpaí SICAP trí sheirbhísí nó trí oiliúint, obair dheonach agus deiseanna fostaíochta a sholáthar. I measc na gcineálacha gníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a dhéanamh le fiontair shóisialta tá oiliúint/tacaíochtaí a sholáthar do:

 • Leibhéal agus/nó cineál na seirbhísí a sheachadtar do spriocghrúpaí SICAP a mhéadú;

 • Inbhuanaitheacht an fhiontair agus a gcumas cur le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch na limistéar faoi mhíbhuntáiste a mhéadú;

 • Fiontair shóisialta nua a fhorbairt nó a fhiosrú.

Is féidir le SICAP cabhrú le do ghrúpa pobail áitiúil le:

 • Cruinnithe duine le duine agus grúpa

 • Deiseanna líonraithe

 • Cabhrú le pleananna gníomhaíochta pobail a ullmhú

 • Oiliúint i bpríomhréimsí m.sh. rialachas agus cur isteach ar dheontais

 • Riachtanais scileanna agus oiliúint a aithint do chomhaltaí boird/coistí

 • Roghanna chun fiontar sóisialta a bhunú

Tá cuid dár gcúrsaí á dtairiscint do ghrúpaí pobail áitiúla

 • Comhlíonadh Corparáideach

 • GDPR do ghrúpaí pobail

 • Tiomsú Airgid Éifeachtach

 • Forbairt acmhainní

 • Iarratas ar dheontas rathúil a dhéanamh

bottom of page