top of page
Carlingford, Co Louth_Web Size.jpg

Turasóireacht & Caitheamh Aimsire Tuaithe

Fáilte go Forbairt Turasóireachta Tuaithe in Éirinn.

Tá ról an-suntasach ag an turasóireacht i ngeilleagar na tuaithe agus tá sé ríthábhachtach go leanann Éire ag forbairt a cuid earnáil turasóireachta ar bhealach inbhuanaithe. Sainaithníodh réimsí mar chaitheamh aimsire tuaithe lasmuigh, gníomhaíochtaí lasmuigh, tionscnaimh chultúrtha agus oidhreachta, féilte, agus imeachtaí eile mar réimsí a bhfuil acmhainn shuntasach iontu a bhainfeadh leas as infheistíocht chun cur le forbairt inbhuanaithe na turasóireachta tuaithe.


I measc samplaí eile de ghníomhartha a bhféadfaí tacú leo tá:
staidéir féidearthachta chun acmhainn turasóireachta ceantair a fhiosrú;
 tionscnaimh mhargaíochta;
 moil turasóireachta a chruthú chun cur chuige ilearnála a éascú;
 gníomhaíochtaí a dhíríonn ar fhorbairt agus athchóiriú bonneagair, a chuireann le turasóireacht stairiúil agus oidhreacht-bhunaithe;
 gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn forbairt bonneagair chultúrtha/oidhreachta a bhfuil tábhacht áitiúil ag baint leo
agus gníomhaíochtaí agus imeachtaí ealaíon-bhunaithe;
 áiseanna taitneamhachta agus fóillíochta a sholáthar, ar féidir leo tacú le turasóireacht eachtraíochta/éicea-bhunaithe.


Ní mór do thionscadail turasóireachta arna dtacú ag LEADER cloí le caighdeáin ábhartha Fáilte Éireann agus/nó earnálacha eile.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas is féidir le LEADER tacú le do thionscadal turasóireachta, déan teagmháil linn le do thoil. Tógaimis todhchaí ina saibhríonn gach turas an taistealaí agus an pobal araon.

Cadhcáil, Cairlinn, Co Lú_master.jpg
An Eaglais Léim, Cill Díoma, Co Lú_Web Size.jpg
Geata San Labhrás_1_Droichead Átha_Co Lú_010922CH250_Gréasán Méid.jpg

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an LEADER Clár Forbartha Tuaithe déan teagmháil le do thoil

Máire Uí Néill

+353 87 1735168

bottom of page