top of page
ceannaire (1).jpg
LEADER RDP 2023 – 2027
Maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
(5) LCDC_Lú (1).jpg

Is é Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Lú (LCDC) an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) ar a bhfuil an fhreagracht deiridh as seachadadh, cur i bhfeidhm agus airgeadas an chláir LEADER RDP 2023-2027 i gContae Lú.

Foirm Léirithe Suime

Cad is LEADER ann?

Is acrainm Fraincise é LEADER a sheasann do ‘Naisc idir gníomhartha forbartha tuaithe’. Mar a thugann an t-ainm le fios, is modh é LEADER chun forbairt tuaithe a shlógadh agus a sheachadadh i bpobail tuaithe áitiúla, seachas sraith sheasta beart atá le cur i bhfeidhm. Léiríonn taithí gur féidir le LEADER fíordhifríocht a dhéanamh do shaol laethúil daoine i gceantair thuaithe, le gnólachtaí áitiúla agus grúpaí pobail i gContae Lú ag baint leasa as maoiniú LEADER ó 1995. _22200000-0000-0000-0000-00000000222_ Cuireann sé cuimsiú sóisialta, laghdú na bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch na gceantar tuaithe chun cinn. Tá LEADER bunaithe ar chur chuige ón mbun aníos maidir le forbairt tuaithe ina n-aithníonn pobail agus daoine tuaithe a gcuid riachtanas féin agus ina molann siad réitigh.

Na 7 Prionsabail LEADER

Chuir Líonra CAP an AE (ENRD roimhe seo) treoir chuimsitheach ar fáil don Fhorbairt Áitiúil faoi Threoir an Chomhphobail Cur Chuige lena n-áirítear Prionsabail an LEADER: 1) Cur Chuige ón mBun Aníos – cuireann sé pobail áitiúla i gcroílár na bpróiseas forbartha áitiúla agus sainítear é trí chomhairliúchán, rannpháirtíocht agus cinnteoireacht chomhchoiteann. 2) Cur Chuige Ceantarbhunaithe – díríonn sé ar limistéir fho-réigiúnacha comhleanúnacha agus féachann sé le díriú ar thosaíochtaí agus deiseanna an limistéir LDS ina iomláine. 3) An Chomhpháirtíocht Áitiúil – is gné lárnach den chur chuige CLLD é an Grúpa Gníomhaíochta Áitiúil (LAG) agus ní mór dó comhpháirtithe ón tsochaí phoiblí, phríobháideach agus shibhialta a bheith ann. 4) Straitéis chomhtháite agus ilearnála – ba cheart don LAG agus dá LDS iarracht a dhéanamh leas a bhaint as naisc agus sineirgí idir earnálacha éagsúla ina gceantar. 5) Líonrú – is gné lárnach de chur chuige LEADER é líonrú freisin agus féachann sé le tacú le líonrú agus le malartú ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach. 6) Nuálaíocht – tacú le réitigh nuálacha ar shaincheisteanna áitiúla.  7) Comhoibriú – ag cothú agus ag tacú le comhoibriú agus comhoibriú idir na LAGs ar an leibhéal náisiúnta agus Eorpach.

Struchtúr LCDCLAG 2.png
Lámhleabhar18.jpg

Straitéis Forbartha Áitiúil

Cuimsíonn LEADER roinnt téamaí a léiríonn na príomhdhúshláin atá roimh thuaithe na hÉireann sa lá atá inniu ann, maidir le téarnamh eacnamaíoch, cruthú fostaíochta, dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus laghdú ar thionchar an téimh dhomhanda agus ídiú acmhainní. Téama 1: Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar & Cruthú Post Téama 2: Bonneagar Tuaithe & Cuimsiú Sóisialta Téama 3: Forbairt Inbhuanaithe na Timpeallachta Tuaithe & Athrú Aeráide Maolú & Oiriúnú​ Tá roinnt fo-théamaí i ngach téama, a mheastar na príomhréimsí a dteastaíonn an tacaíocht is mó uathu agus a bhfuil an cumas is mó acu chun forbairt inbhuanaithe na bpobal tuaithe a chur chun cinn.

Cad is féidir le LEADER a Mhaoiniú?

Cuimsíonn LEADER roinnt téamaí a léiríonn na príomhdhúshláin atá roimh thuaithe na hÉireann sa lá atá inniu ann, maidir le téarnamh eacnamaíoch, cruthú fostaíochta, dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus laghdú ar thionchar an téimh dhomhanda agus ídiú acmhainní._22200000-0000-0000-0000-00000000222_ Téama 1: Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar & Cruthú Post Téama 2: Bonneagar Tuaithe & Cuimsiú Sóisialta Téama 3: Forbairt Inbhuanaithe na Timpeallachta Tuaithe & Athrú Aeráide Maolú & Oiriúnú​ Tá roinnt fo-théamaí i ngach téama, a mheastar na príomhréimsí a dteastaíonn an tacaíocht is mó uathu agus a bhfuil an cumas is mó acu chun forbairt inbhuanaithe na bpobal tuaithe a chur chun cinn.

Lámhleabhar14_edited.jpg

Cliceáil ar gach Téama thíos chun tuilleadh eolais a fheiceáil -

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin gclár seo déan teagmháil le:

+353 87 1735168

bottom of page